Gwybodaeth/Information

231520003_herit_nor_PlasNewydd_16x9

Safle

Mae Gŵyl Gardd Goll 2013wedi ei leoli ar safle  unigryw a hardd Plas Newydd, Llanfairpwll , Ynys Môn.  Bydd y  Fenai  ac Eryri yn gefndir trawiadol i’r Ŵyl sydd wedi ei  amgylchynu gan fywyd gwyllt amrywiol y safle.
Mae Plas Newydd yn lle arbennig iawn o ran ei hanes, harddwch a bywyd gwyllt amrywiol. Mae Gŵyl Gardd Goll yn anelu i leihau ei effaith ar yr amgylchedd ac yn garedig gofyn i bawb sy’n mynychu’r ŵyl i barchu’r safle unigryw hwn.

Am wybodaeth bellach ewch i: www.nationaltrust.org.uk / plas-newydd

Cyfeiriad: Plas Newydd, Llanfairpwll, Môn Ynys, LL61 6DQ

 

Location

Gŵyl Gardd Goll 2013 is located on the unique and beautiful grounds of National Trust’s Plas Newydd, near Llanfairpwll on Anglesey.
The Festival will be set against the stunning backdrop of the Menai Straits and Snowdonia, and surrounded by the site’s diverse wildlife.

Plas Newydd is a very special place in terms of its history, beauty and varied wildlife. Gŵyl Gardd Goll aims to minimise its impact on the grounds and the environment and we kindly ask everyone attending the festival to respect this unique site.

For further information go to: www.nationaltrust.org.uk/plas-newydd

Address: Plas Newydd
, Llanfairpwll
, Ynys Môn
, LL61 6DQ

 

—————

Sut i gyrraedd Plas Newydd 

Os ydych yn cyrraedd mewn car (neu ar droed) o Lanfairpwll, dilynwch yr arwyddion am Frynsiencyn – bydd Plas Newydd ar y chwith ymhen tua 1.5 milltir. Y cod post ar gyfer sat nav yw LL61 6DQ. Bydd parcio am ddim ar y safle ar gyfer pobl sy’n mynychu’r ŵyl. 

Llanfairpwll yw’r orsaf drenau agosaf. 

Mae gwasanaeth bws rheolaidd gan Bws Padarn (rhif 42) o Fangor i Blas Newydd. Ewch i www.traveline-cymru.info i gael amserlenni. 

Bydd bysiau gwennol GGG o Gaernarfon a Bangor – bydd y manylion yn cael eu rhannu drwy Facebook a Twitter.

 

How to get to Plas Newydd

If arriving by car (or on foot) from Llanfairpwll, follow the signs for Brynsiencyn – Plas Newydd will be on your left in about 1.5 miles. The post code for sat nav is LL61 6DQ. There will be free parking on site for people attending the festival.

Llanfairpwll is the nearest train station.

There is a regular bus service run by Bws Padarn (number 42) from Bangor to Plas Newydd. Go to www.traveline-cymru.info for timetables.

There will be GGG shuttle buses from Caernarfon and Bangor – details will be shared through Facebook and Twitter.

 

Amserlen Bws GGG14 Bus Timetable.

GGG14 Bws

 

Tacsi / Taxi
Ceir Llanfair PG: http://www.ceir-pg-cars.co.uk

 

 

yniwl

 

Gwersylla a llety 

Ni fydd unrhyw gyfleusterau gwersylla rhedeg gan Gŵyl Gardd Goll neu Blas Newydd, ond mae digon o lety yn yr ardal – ewch  www.visitanglesey.co.uk  www.visitsnowdonia.info am fanylion. 

Camping and accommodation

There will be no camping facilities run by Gŵyl Gardd Goll or Plas Newydd, but there is plenty of accommodation in the area – go to www.visitanglesey.co.uk and www.visitsnowdonia.info for details.

 

—————

 

A fydd bar yn yr ŵyl? 

Bydd – bydd bar ac amrywiaeth o fwyd ar gael ar y safle. Ni allwch ddod â’ch alcohol eich hun gyda chi a bydd angen cerdyn adnabod ar gyfer rhai dan 25. 

Will there be a bar at the festival?

Yes – there will be a bar and a variety of food available on site. You cannot bring your own alcohol with you and ID will be required for under 25s.

 

—————

 

Ydi plant yn cael dod i’r ŵyl?

Mae Gŵyl Gardd Goll yn falch o fod yn ddigwyddiad ar gyfer pobl o bob oedran ac yn darparu adloniant a gweithgareddau ar gyfer y teulu i gyd. Dylid rhai dan 16 oed ddŵad yng nghwmni oedolyn. Mae mynediad am ddim i blant o dan 5 oed, a gostyngiadau ar gyfer y rhai rhwng 6 a 17. Tocynnau teulu ar gael hefyd.

 

Are children allowed at the festival?

Gŵyl Gardd Goll is proud to be an event for people of all ages and provides entertainment and activities for all the family. Under 16s should be accompanied by an adult. There is free entry for under 5s, and discounts for those betwen 6 and 17. Family tickets are also available.

 

—————

Er mwyn sicrhau diogelwch a mwynhad pawb sy’n mynychu’r ŵyl, mae’r canlynol yn cael eu gwahardd:

Gwydr, Tân Gwyllt, barbiciw, pethau fflamadwy, hylifau, Llusernau Tsieineaidd, Arfau, cyffuriau cyfreithlon ac anghyfreithlon, Cŵn (ac eithrio cŵn tywys), Alcohol.

 

To ensure the safety and enjoyment of everyone attending the festival, the following are prohibited:

Glass, Fireworks, Barbeques, Inflammables, liquids, Chinese Lanterns, Weapons, Illicit unidentifiable drugs – both lawful & unlawful, Dogs (with the exception of guide dogs), Alcohol.